Tam Quốc truyền kỳ 02

Lại nói đến Lữ Bố, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn Bố và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn.

Bố nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu:

Trước giờ ta chỉ biết giết người để giành gái nào biết thi trắc nghiệm nó thế nào đâu, ngươi vào trước đi cố gắng thi tốt rồi ném phao cho tao.

Để đền đáp ơn tri ngộ của Bố, Liêu rất run nhưng vẫn vào thi..vào phòng thi đã thấy Tuân Húc, Tào Tháo và đao phủ với mã tấu sáng loáng đứng ở trong.

Tuân Húc nói: ta chỉ hỏi 3 câu, nếu mi trả lời mà Tào đại nhân ưng ý thì ngươi sẽ được đầu quân dưới trướng.

Liêu : dạ…dạ….bẩm cụ cứ nói.

Húc : Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân thì ngươi làm gì ??

Liêu : Tôi sẽ chém nó chết ngay.

Húc và Tháo gật gù.

Húc : Nếu ngươi gặp Hán đế thì sao ???

Liêu : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

Húc : nếu Tào đại nhân sai ngươi ra sa trường thì sao?

Liêu : tôi sẽ nói “Vâng thưa ngài”.

Tháo ưng lắm bèn truyền lệnh cởi trói và thu nhận Liêu.

Liêu mừng húm đi ra nhắc khéo cho LB :

Ngài chỉ cần nhớ đáp án là 3 câu này:

+ Tôi sẽ chém nó chết ngay.

+ Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

+ Vâng thưa ngài.

Bố lẩm bẩm học thuộc lòng rồi run rẩy bước vào

Húc hỏi : Nếu ngươi gặp Hán đế thì ngươi làm gì

Bố : Tôi sẽ chém chết nó ngay

Tháo tái mặt, Húc bèn hỏi tiếp:

Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân ngươi sẽ làm gì???

Bố : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

Đến lúc này thì Tháo ko nhịn được nữa bèn đập bàn và quát: Mày trêu tao đấy hả, thích chết ko thằng chó??
Bố : Vâng , thưa ngài.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook