Truyện cười: đâu có họp là ta cứ đi

Ba ông cán bộ gặp nhau tại cuộc họp của một công tỵ Tuy ba ông ở ba cơ
quan khác nhau nhưng khá thân nhau, vì cuộc họp nào, ở đâu, ba ông đều
có mặt.


Ba ông cán bộ gặp nhau tại cuộc họp của một công tỵ Tuy ba ông ở ba cơ

quan khác nhau nhưng khá thân nhau, vì cuộc họp nào, ở đâu, ba ông đều

có mặt. Một ông nói: – Có thơ châm biếm bọn ta đấy.

– Thơ thế nào?

Ông này đọc luôn “Sáng kính thưa, trưa kính gửi, hết họp kính mời”. Ông khác bảo: – Câu ấy đâu đã hay. Tôi có câu này hay hơn, rồi ông đọc:

“Kính thưa, kính gửi, kính mời

Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?

Kính thưa là kính tào lao

Kính gửi, kính mời, hai kính đều hay

Kính gửi là kính cầm tay

Kính mời là kính ông say bì bì”.

Ông thứ ba vỗ đùi: Tuyệt, hay tuyệt. Chúng ta “đâu có họp là ta cứ đi”!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook