Truyện cười: ca dao . . . cùn

Đồng tiền đi trước, kẻ cướp theo sau.

Đồng tiền đi trước, kẻ cướp theo sau.
Thuyền theo lái, gái theo … trai.
Còn… nói còn tát.
Chị ngã em nâng cả hai chị em đều ngã.
Rượu làm gan chịu.
Thi môn nào mang phao môn ấy.
Giặc đến nhà đàn bà… chạy trước.
Vô phước, bước qua đèn đỏ.
Mồm chó vó ngựa đít trẻ con.
Đàn ông nuôi gà, đàn bà nuôi vịt.
Con dại… cãi ngang.
Nhai kỹ… đau răng, cày sâu… tốn sức.
Không mày đố thầy dạy ai.
Kiến tha lâu… mỏi cẳng
Bụng làm, dạ… tháo.
Đầu bạc răng… vàng
Giấy rách giữ lấy… bán ve chai.
Tay trắng làm nên…. mấy chục ngàn bạc nợ

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook