Truyện cười: lời cam kết của thầy bói mù

Một ông đi xem số, thầy bói phán:

– Ông thọ lắm, phải sống đến 94 tuổi cơ.

– Có thật tôi sống đến 94 tuổi?

– Tôi xưa nay chưa từng nói láo. Nếu ông chết trước 94 tuổi thì lúc đó cứ đến đây vả vào mồm tôi.

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook