Truyện cười: sv ngồi quán cóc

Ba SV ngồi quán cóc tán chuyện:

– Anh mình là nha sĩ, chỉ trong 10 phút cắm được 10 cái răng giả!

– Sao bằng chú tớ, ngần ấy phút cắm được 20 cái răng bừa!

– Nhằm nhò gì! Bác tớ có mấy phút cắm được những 40 cái răng nơm!

Chủ quán nghe vậy liền giơ cao quyển sổ nợ lên nói:

– Ôi dào, phải nói đâu xa, thằng D. cùng lớp với các cậu đấy, chỉ trong 10 ngày mà “cắm” quán tôi đến 40 lần!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook