Truyện cười: quan toà ăn đút lót

Trong một vụ kiện, thẩm phán nhận tiền đút lót của cả bên nguyên và bên bị. Có người biết chuyện, bèn hỏi:

– Làm quan toà mà nhận đút lót thì còn gì là công bằng trong xét xử nữa?

– Ô hay, ông không thấy ư, nếu tôi nhận của một bên thì mới là thiên vị, không công bằng chứ.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook