Truyện cười: khuyến giáo

Một
người chỉ đi khuyến giáo giả, nói những là tô tượng đúc chuông, làm
cầu, làm quán, nhưng kỳ thực được đồng nào, lẻm vào mồm hết.
Lúc chết
xuống âm ty, Diêm vương giận lắm, bắt đem vào ngục tối . Anh ta vừa
bước vào cửa ngục, đã bảo những người bị giam trong ngục :

– Các bác ở đây, tối thế này cũng chịu được à ? Để tôi đi khuyến giáo,
mỗi bác cúng cho ít nhiều, tôi sẽ thuê người mở một cái cửa sổ thật to
thông lên trời cho nó sáng.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook