Truyện cười: quan huyện

Một
quan huyện ăn tiền rất bẫm, xử với dân lại rất tàn nhẫn. Có giấy đổi
quan đi nơi khác. Đợi mãi, chẳng thấy ai thèm đến đưa tiễn cả, bà huyện
gọi nha lại vào trách :

– Dân tình ở đây sao mà bạc thế. Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng thấy đứa nào tiễn chân cả !

Nha lại thưa :

– Bẩm bà lớn, cả hàng huyện đồ lễ tế tiễn quan rồi đó ạ !

Bà huyện mừng rỡ hỏi :

– Ôi, họ lễ gì thế các thầy !

Nha lại ân cần thưa :

– Bẩm… toàn gạo, muối !

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook