Truyện cười: giỏ nhà ai, quai nhà nấy

Cậu
con trai nhà kia vừa gàn vừa bướng, không chịu nhường ai bao giờ. Một
hôm nhà có khách, bố sai đi chợ.

Sau khi mua thịt về đến cổng, gặp chỗ
hẹp thì vướng một người đi vào: không ai nhường ai, cùng ưỡn ngực chờ.
Ông bố chờ lâu đi tìm, thấy chuyện, bèn bảo con:
– Mày xách thịt về làm đãi khách, để tao đứng đây với nó, xem ai lì hơn. Cậu con tiếp lời:
– Ăn xong, con lại ra thay bố.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook