Truyện cười: giảm biên chế

Nhà hát lớn ra thông báo:

– Do yêu cầu giảm biên chế, từ nay Nhà hát sẽ thay vở “Alibaba và 40
tên cướp” bằng vở “Alibaba và 35 tên cướp”. Còn để hưởng ứng cuộc vận
động nếp sống văn minh lành mạnh, vở “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”
được thay bằng “Nàng Bạch Tuyết và một chú lùn”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook