Truyện cười: đánh quân ngũ sách

Lính huyện đi tuần đêm, bắt được đám đánh tổ tôm. Sáng hôm sau đem lên công đường để tâng công.

Lính huyện đi tuần đêm, bắt được đám đánh tổ tôm. Sáng hôm sau đem lên
công đường để tâng công.
Quan chưa biết việc gì, cứ bảo nọc ra đánh. Lính cầm roi, hỏi:
– Bẩm quan đánh bao nhiêu ạ?
Quang đang dở ngủ dở thức mơ màng đến quân bài đánh cho cụ thượng ù lúc
gà gáy, bảo:
– Ðánh quân ngũ sách!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook