Đại ca – vợ!

Để vợ
lên đầu,
Là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử ,
Là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo,
Là trời đất
bất dung .
Chê vợ lung tung ,
Là ngậm máu phun người
.
Gặp vợ mà không cười,
Là có mắt không tròng .
Để vợ
phiền lòng ,
Là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc
Là trời đánh thánh đâm ,
Vợ gọi mà ngậm câm ,
Là lòng
lang dạ sói .
Để vợ nhịn đói ,
Là tội nhân thiên cổ .

Để vợ chịu khổ,
Là bất tài vô dụng == vợ nà đại ca
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook