Con buồn quá

Có ba tên bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất

liền, buồn quá ba tên khóc om sòm. Bụt hiện ra: “Ta cho các con ba điều

ước, mỗi đứa một điều. Các con ước đi”.

Tên thứ nhất: “Ước gì con được về với gia đình”… Pụp, tên thứ nhất về với gia đình.

Tên thứ 2: “Ước gì con được về với người iu”… Pụp, tên thứ 2 về với người yêu.

Còn lại tên thứ 3, “Hic hic con buồn quá, con là trẻ mồ côi, 2 đứa kia
hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại
đây cho vui”…

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook