Đi kiếm việc làm

Hai anh chàng A và B đang thất nghiệp cùng ở chung nhà rủ nhau ra trung

tâm kiếm việc để nộp đơn. Khi đến nơi, vào hôm đó Trung Tâm có một hãng

đang nhận người, nhưng rất
tiếc là họ chỉ nhận một người mà thội Văn

phòng tuyển người không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề, vì

trong hồ sơ khai, hai anh A và B đều “giống nhau y chang” từ trên cho

tới dưới.

Khi họ phỏng vấn thì cả hai tiếng Anh cũng ù ù ạc ạc như

nhau. Cuối cùng bà thu ký của Trung Tâm quyết định cho hai người vào

thi một bài thi do chính bà soạn câu hỏi.

Một tiếng đồng hồ sau bà bước ra tuyên bố:

– Cả hai anh không anh nào trả lời đúng lấy một câu, nhưng anh A sẽ được nhận vô làm trong công ty này kể từ ngày mai.

B nghe xong thì cố gắng lôi hết vốn liếng tiếng Anh ra hỏi:

– Thưa bà, nếu hai đứa tôi đều trả lời sai hết mọi câu hỏi, vậy tại sao thàng A được nhận mà tôi thì không?

Bà thư ký nhìn B một lát rồi cắt nghĩa:

– Trong một câu, hình như là câu cuối, A trả lời sai nhưng mà còn khá hơn anh!

B tức quá, lớn tiếng hỏi tiếp:

– Sai thì là sai, sao nói của nó “khá” hơn tôi là nghĩa làm sao??

Bà thu ký kiên nhẫn trả lời:

– Vì A trả lời là: “I don’t khow”, trong khi đó anh lại viết là: “Me too.”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook