Đi ngang

Ngày trước mỗi lần kén lính. Các quan nhà binh thường nghĩ cách kiếm chác trong bọn tân binh.Một hôm, đơn vị nhận về một lính mới tò te, viên quan cố ý bố trí cho cậu tân binh này đứng đầu hàng quân.

Cậu tân binh chấp hành nghiêm chỉnh,đi đứng đúng. Viên quan chửi :

-Thế này, hóa ra tao đi sau đít mày hả thằng lính nhãi kia!

Sau đó,cho cậu lính mới đi phía sau hàng quân.Cậu lính mới lại chấp hành nghiêm chỉnh.Nhưng rồi viên quan lại chửi:
– Hừ, thé nào là tao phải dẫn đường cho mày đấy hả?
Cậu tân binh hoảng quá, mà thưa :
– Thừa ngài sĩ quan, tôi phải đi thế nào mới là đúng ạ?
Viên quan nói:
– Mỗi tháng, mày đưa cho tao ít tiền thì mày có đi ngang cũng được!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook