Đoán đúng, đoán sai

Có anh con hư, suốt đời đều làm trái lời bố
dặn, bố sắp chết dặn lại:

Nhất định phải chôn tao dưới nước.

Bố nghĩ con sẽ làm trái lời mình, do vậy sẽ được con chôn trên cạn. Không ngờ, anh con nghĩ: “Lâu nay mình chuyên trái lời bố, nay bố chết rồi, không nên trái lời”. Bèn chôn bố giữa đầm nước.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook