Đèn trời…

Y cùng bạn góp vốn đi làm ăn xa. Đến 1 nơi xa quê, không người, y đánh chết bạn, vơ hết của cải trở về nói với vợ bạn:

Anh ấy bất hạnh qua đời rồi!

Vợ bạn cũng không nghi ngờ gì. Ít lâu sau, y cưới vợ bạn luôn. Không ngờ người bạn bị y đánh, sau đó sống lại, được chạy chữa, nuôi nấng chu đáo, anh ta cũng tìm được về quê. Anh ta kiện quan:

Cướp của, đánh chết người, rồi cưỡng lấy vợ người

Quan đem anh ta ra trách phạt nặng, ghép vào tội vu cáo, phê vào đơn kiện: “nói rằng đánh chết, sao vẫn còn sống. Vợ có cưới lễ, sao rằng cưỡng lấy?”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook