Bức điện

 
Gia đình nọ nuôi rất nhiều bò. Một bận, anh chồng có việc phải về trong quê,
dặn vợ khi nào bò cái đẻ thì nhắn anh ta ra. Vài ngày sau, anh chồng nhận được một bức điện vẻn vẹn bốn chữ viết liền nhau:

“Bò đẻ anh ra”.

 
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook